ژ 1-11

دستگاه سیم ظرف شویی تک محورتمام اتومات

ژ 1-15

دستگاه نیمه اتومات یا گیربکسی

ژ 1-12

دستگاه سیم ظرف شویی تک محور نیمه اتومات

ژ 1-16

دستگاه اتومات یا اینورتور

ژ 1-13

دستگاه پرس پدالی

ژ 1-14

دستگاه پرس هیدرولیک تمام اتومات